آرشیو تصاویر

نیمه ی پنهان اردوهای جهادی

کلیپی از فعالیت های دختران بسیجی در اردوهای جهادی به گزارش ” راه آرمان ” اقدامات دختران بسیجی در رادوهای جهادی زمینه ساز انسان سازی و تعالی فرهنگ جامعه است.