دوشنبه, 06/24/1399 - 11:29 kerman-admin
بازدیدمسئول بسیج سازندگی استان ازکارگاه های کوچک خانگی

بازدیدمسئول بسیج سازندگی استان ازکارگاه های کوچک ومشاغل خردخانگی

بازدیدمسئول بسیج سازندگی استان ازکارگاه های کوچک ومشاغل خردخانگی روستایی در شهرستان رابر

 سرهنگ جلالی طی گزارشی ار بازدید خود بهمراه مدیرجهاد کشاورزی شهرستان رابر ازکارگاه های صنایع دستی کوچگ ومشاغل خرد خانگی این شهرستان از قبیل کارگاه تولیدپته دوزی وقالیچه وتولید خشکباروهمچنین تولید وبسته بندی گلاب گیری اظهار داشتند ایجاد اشتغال درقالب کارگاههای خرد وخانگی وتبدیل آنها به کارگاهها بزرگ باظرفیت اشتغال بیشتر ازاهداف اصلی بسیج سازندگی در بخش اشتغالرایی می باشد ودر این راستا تعاملاتی باچند بانک جهت پرداخت وام اشتغال با سود کم به متقاضیان دربخش اشتغالزایی خرد وخانگی صورت گرفته است.