برگزاري اردوي‌ هفت روزه جهادي بسيج سازندگي در روستاي دهكهان كهنوج/عكس
    اعزام 4 تيم پزشكي و مامايي به حاشيه شهرستان سيرجان
    جلسه هماهنگي با اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي
    آموزش هاي فني و حرفه اي
    استان ها