نمايشگاه معرفي عرصه هاي اقتصاد مقاومتي و صنايع تبديلي بسيج سازندگي استان كرمان
  سرزمين فراموش شده
  كارگاهي كوچك در عرصه ترشيجات
  اقتصاد مقاومتي
  كارگاهي كوچك در عرصه ترشيجات
  خانم پور منعمي برايمان بيشتر توضيح ميدهد. اوايل كار با وجود سختي ها و نگاه بد مردم بخاطر سرپرست خانوار بودنم ...
  محروميت زدايي
  سرزمين فراموش شده
  با وجود اين سرمايه هاي عظيم‌خدادادي مردم اين منطقه با فقر و محروميت شديدي مواجه هستند كه گاه از امكانات ...
  استان ها