چهارشنبه, 06/21/1397 - 08:10 kerman

نیمه ی پنهان اردوهای جهادی

کلیپی از فعالیت های دختران بسیجی در اردوهای جهادی

به گزارش ” راه آرمان ” اقدامات دختران بسیجی در رادوهای جهادی زمینه ساز انسان سازی و تعالی فرهنگ جامعه است.